דלג לתוכן הראשי

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר 

 1. לתשומת לבכם הגישה לאתר זה, הגלישה והשימוש בו, כמו גם בכל יתר האתרים של רקיט בנקיזר (להלן: “האתר” או “האתרים”) כפופים לתנאים הכלליים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד – “תנאי השימוש”) ולכל דין. הצפיה ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש; אם אינך מסכים לתנאי השימוש או חלקם, אנא אל תצפה באתר, אל תגלוש בו ואל תשתמש בתכניו או תנצל את תכניו ושירותיו בכל דרך.   
 2. האמור בתנאי השימוש חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.   
 3. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש, יחולו ההגדרות הבאות:“גולש” – כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש כלשהו באתר.  “חומר” או “תוכן” – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל חומר או תוכן מילולי, חזותי, קול, אור-קולי וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ קוד מחשב, יישום פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.  
 4. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש והגלישה באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.   
 5. האתרים שלנו עשויים לכלול תנאים נוספים שיחולו על השימוש באתרים אלה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים הנוספים המופיעים באיזה מן האתרים שלנו, אזי תנאי שימוש אלה יגברו. רקיט בנקיזר שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתרים, בכל עת. עליך לבדוק, מידי פעם, את האתרים, את ההודעות המשפטיות המופיעות בהם ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אותך.   
 6. הינך רשאי לגלוש באתר זה להנאתך ולהעשרתך האישית. הינך רשאי להוריד למחשב אחד או להדפיס כל חומר המופיע באתר, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים: (א) מדובר בשימוש חד פעמי; (ב) לא יבוצע כל שינוי ו/או עיבוד של החומר; (ג)  החומר לא יוצג ו/או יאוחסן באתר כלשהו ברשת האינטרנט; (ד) השימוש הנו לשם העשרה אישית או שימוש ביתי בלבד, והוא איננו מסחרי ואיננו לשם הפקת רווח. אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להעתיק, לשנות, להעביר, לשדר, לסחור, לפרסם מחדש או לתקן את תוכן האתר ללא קבלת אישורה בכתב של רקיט בנקיזר. אינך רשאי ליצור קישורית לאתר מאתר כלשהו ללא הסכמתנו בכתב ומראש.  
 7. אלא אם כן נאמר אחרת, זכויות היוצרים וכל זכויות הקנין הרוחני האחרות בכל החומרים ובמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים ועוד) הינם בבעלותה הבלעדית של רקיט בנקיזר או מי שהעניק לה את רשיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות או זכויות קנין רוחני כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של רקיט בנקיזר ו/או מי מטעמה. האתרים של  רקיט בנקיזר מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפר את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתרים השונים, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתרים תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות לרקיט בנקיזר ו/או למי מטעמה.  
 8. החומר ו/או השירותים שבאתר ניתנים במצבם כפי שהם, “as is” ,ללא כל התחייבות, מצג, אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו. רקיט בנקיזר אינה אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לנכונות ושלמות תוכן אתר זה או כל אתר(ים) אחר(ים) המקושרים (“hot linked”) לאתר זה. רקיט בנקיזר רשאית להכניס שינויים בתוכן האתר בכל עת ללא הודעה. החומר שבאתר  עלול להיות לא מעודכן ורקיט בנקיזר אינה מתחייבת לעדכן כל חומר כאמור. עדכון האתר ייעשה מעת לעת בהתאם לנוהלי העבודה של רקיט בנקיזר ורקיט בנקיזר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל עניין הקשור באי עדכון המידע ו/או בדיוק המידע באתר.  
 9. רקיט בנקיזר שומרת על זכותה להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות של תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן וכן תוכנות או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר – כל זאת לגבי גולש מסויים או בכלל. רקיט בנקיזר שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסויימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסויים או בכלל. בכל מקרה לא תישא רקיט בנקיזר באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.  
 10. השימוש בכל מוצר המיוצר ו/או משווק על ידי רקיט בנקיזר אשר מפורסם ו/או מוצג ו/או נזכר באתר (לעיל ולהלן – “המוצר”) ייעשה אך ורק בהתאם להוראות השימוש הרלוונטיות אשר מצורפות אל אותו מוצר, וככל שנכללות באתר הוראות לשימוש ביחס למוצר מסויים אין בהן כדי למצות את הוראות השימוש הרלוונטיות ביחס לאותו מוצר. עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות השימוש של המוצר לבין האמור באתר – תגברנה הוראות השימוש המצורפות למוצר והן בלבד תחולנה על השימוש במוצר. אחריותה של בנקיזר בקשר עם השימוש במוצר כיצרנית ו/או משווקת תהיה בהתאם להוראות כל דין החלות על יצרן ו/או משווק, לפי העניין, אך בכל מקרה אין באמור באתר כדי להרחיב את אחריותה בקשר עם המוצר ו/או להחיל עליה אחריות נוספת בקשר עמו.  
 11. המידע המובא באתר אינו נועד ואינו מספק עצה או הוראות רפואיות בכל הנוגע לשימוש במוצר בכלל, ובמוצרי “דורקס” בפרט, אלא רק מידע כללי אשר אין להסתמך עליו. בכל מקרה, חובה לפעול לפי הוראות השימוש המפורטות לגבי המוצר וכן להתייעץ עם רופא או רוקח בכל הנוגע לשימוש במוצר על פי הנסיבות והצרכים הספציפיים שלך.  
 12. רקיט בנקיזר תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ו/או תכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים. מובהר בזאת, כי ההשתתפות בפעילויות ו/או החשיפה לתכנים המיוחדים ייחשבו כהסכמה לתנאים המיוחדים אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו ויחייבו את הגולשים.   
 13. האתר מציע אפשרות לרכוש מוצרים. מובהר, כי מכירת המוצרים והצעות המכירה לא נעשות על ידי רקיט בנקיזר אלא על ידי Netex ניו מדיה בע"מ ח.פ 514120237 מפעילת אתר הקניות BUY2 (להלן – “BUY2”), וכל הכרוך במכירה, בהצעות וברכישות הנו באחריותו הבלעדית של אתר הקניות ולרקיט בנקיזר אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם כך. על המכירה, ההצעות והרכישות יחולו תנאי ההסכם בין הגולש לבין אתר הקניות אותו ניתן למצוא באתר זה.  
 14. רקיט בנקיזר (לרבות איזו מן החברות הקשורות שלה ומי מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות או הסוכנים של רקיט בנקיזר או איזו מן החברות הקשורות שלה) לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, נלווה, תוצאתי או ענשי, הנובע מ: (א) היכולת (או אי היכולת) להתחבר לאתר זה; (ב) השימוש (או אי היכולת להשתמש) בתוכן כלשהו המופיע באתר; (ג) בתוכן של כל אתר המקושר (“hot linked”) לאתר זה; (ד) קיומן של הפרעות, תקלות, זמני תגובה שונים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר או לגרום לנזקים כלשהם; (ה) נזקים למערכת המחשב ו/או לתשתיות הגולש או כל נזק אחר הנובע מהגלישה והשימוש באתר;. כמו כן, רקיט בנקיזר אינה מתחייבת כי אתר זה או השרת אשר מכוחו אתר זה פועל, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב מזיק אחר; הגולש/ המשתמש באתר (ולא רקיט בנקיזר) יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם.  
 15. על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר על ידך לאתר זה, הינך מצהיר ומאשר כי חומר זה אינו סודי, אינו כפוף לזכויות בעלות או זכויות יוצרים כלשהן ואינו מפר הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה, או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי להפר את דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע וכל דין אחר.  
 16. על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר על ידך לאתר זה, הינך נותן את הסכמתך לכך שרקיט בנקיזר  ואיזו מן החברות הקשורות שלה ו/או מי מטעמן יעשו שימוש בחומר שלך לכל מטרה שהיא, לרבות שכפול, משלוח, פרסום, שידור, הצבה או העברה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רקיט בנקיזר ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור, ובכל מקרה הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. כל חומר כאמור יהיה קניינה הבלעדי של רקיט בנקיזר. רקיט בנקיזר אינה מחוייבת בשום דרך להגיב או לענות להודעות ו/או לחומרים שמועלים לאתר, וכן אינה מחוייבת להעניק תמורה כלשהי בגין כל חומר שהועלה לאתר כאמור.   
 17. רקיט בנקיזר אינה מתחייבת לסקור ו/או לבדוק את החומרים המועלים לאתריה. עם זאת, רקיט בנקיזר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שקול דעתה הבלעדי, להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הנו בלתי מקובל ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או נוגד את הוראות תנאי השימוש.  
 18. רקיט בנקיזר אינה נושאת באחריות ביחס לחומר ו/או לתכנים ו/או למידע אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ולמוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיע באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. רקיט בנקיזר לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן, אם וככל שישנן מודעות כאלה. כמו-כן, רקיט בנקיזר אינה נושאת בכל אחריות ביחס לשירותים, תכנים או חומרים המופיעים באתרים אחרים, אליהם מצויים קישורים באתר. הימצאות קישור באתר אינה המלצה לבקר בו, וכל הנכנס לאתר אחר באמצועת קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.   
 19. הגולש יפצה ו/או ישפה את רקיט בנקיזר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.   
 20. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם בין רקיט בנקיזר לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן, ככל שניתנו, בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.   
 21. שום ויתור, הנחה הימנעות או שיהוי של רקיט בנקיזר במימוש זכויותיה לפי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.  
 22. כל גולש רשאי להעביר לרקיט בנקיזר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת Service.Israel@rb.com או לפי הכתובת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ רח’ הנגר 6, הוד השרון. כל הודעה שתישלח תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הבא לאחר המועד בו התקבלה בפועל.   
 23. על תנאי השימוש וכל סכסוך הנובע ו/או הקשור עמם ו/או עם הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או התוכן שמופיע בו חל הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל העניינים כאמור מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד.  

© 2015 כל הזכויות שמורות לרקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ. ח.פ. 512790908. רח’ הנגר 6, הוד השרון.